Wat staat er in een akte van verdeling?

Een akte van verdeling is een document dat wordt opgesteld bij de verdeling van een erfenis. In de akte wordt vastgelegd wie de erfgenamen zijn en in welke verhouding zij de erfenis zullen ontvangen. De akte bevat ook informatie over welke bezittingen en schulden tot de erfenis behoren en hoe deze onder de erfgenamen zullen worden verdeeld. De akte van verdeling wordt opgesteld door de executeur, die door de overledene is aangewezen in zijn of haar testament, of door een rechter als er geen testament is. De akte van verdeling is een openbaar document en kan door iedereen worden ingezien.
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Verschil tussen akte van verdeling en een testament

Een akte van verdeling en een testament zijn beide documenten die betrekking hebben op de verdeling van een erfenis. Het belangrijkste verschil tussen deze documenten is dat een testament wordt opgesteld door de overledene zelf, terwijl een akte van verdeling wordt opgesteld na het overlijden van de overledene. In een testament kan de overledene zelf bepalen wie zijn of haar erfgenamen zijn en hoe zijn of haar bezittingen en schulden onder de erfgenamen zullen worden verdeeld. Een akte van verdeling wordt opgesteld door de executeur, die door de overledene is aangewezen in het testament, of door een rechter als er geen testament is. De akte van verdeling bevat de uiteindelijke verdeling van de erfenis, die is vastgesteld na het overlijden van de overledene.

Is een notaris vereist voor de akte van verdeling

Een notaris is niet verplicht bij het opstellen van een akte van verdeling. De akte van verdeling wordt opgesteld door de executeur, die door de overledene is aangewezen in het testament, of door een rechter als er geen testament is. In sommige gevallen kan het echter raadzaam zijn om een notaris in te schakelen bij het opstellen van de akte van verdeling, bijvoorbeeld als er complexe zaken of geschillen zijn rondom de verdeling van de erfenis. Een notaris kan dan helpen bij het opstellen van de akte van verdeling en het begeleiden van de verdeling.

De taak van de executeur testamentair

Een executeur is een persoon die door een rechtbank is aangesteld om de nalatenschap van een overledene te verdelen onder de erfgenamen. De executeur zorgt ervoor dat de bezittingen en schulden van de overledene worden geïnventariseerd en dat de akte van verdeling wordt opgesteld. De akte van verdeling is een document dat de verdeling van de nalatenschap onder de erfgenamen vastlegt. De executeur zorgt ervoor dat de akte van verdeling wordt getekend door alle betrokken partijen en dat het document wordt ingeschreven in de openbare registers. Dit is nodig om te garanderen dat de verdeling van de nalatenschap rechtsgeldig is.

Inhoud van de boedelbeschrijving

Een boedelbeschrijving is een document waarin de bezittingen en schulden van een overledene worden opgenomen. Dit document wordt opgesteld door de executeur van de nalatenschap en is bedoeld om een overzicht te geven van wat er in de nalatenschap zit, zodat de erfgenamen weten wat er te verdelen valt. Een boedelbeschrijving bevat meestal de volgende onderdelen:

  • De naam en persoonsgegevens van de overledene
  • Een lijst van de bezittingen van de overledene, zoals onroerend goed, banktegoeden, effecten en kunstvoorwerpen
  • Een lijst van de schulden van de overledene, zoals hypotheekleningen, creditcardrekeningen en andere leningen
  • Eventuele afspraken die de overledene heeft gemaakt over de verdeling van de nalatenschap, zoals een testament
  • De naam en persoonsgegevens van de executeur van de nalatenschap

De boedelbeschrijving is een belangrijk document bij de verdeling van de nalatenschap, omdat het de basis vormt voor de akte van verdeling. De executeur gebruikt de boedelbeschrijving om te bepalen hoe de bezittingen en schulden van de overledene onder de erfgenamen moeten worden verdeeld.

Verdere verdeling van de erfenis

In Nederland wordt de erfenis volgens de wettelijke verdeling verdeeld onder de erfgenamen. Dit betekent dat de erfenis eerst wordt verdeeld onder de echtgenoten en kinderen van de overledene. Als er geen echtgenoten of kinderen zijn, dan wordt de erfenis verdeeld onder de ouders van de overledene. Als er ook geen ouders zijn, dan wordt de erfenis verdeeld onder de broers en zussen van de overledene. Als er geen familie is, dan gaat de erfenis naar de staat.

 

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen