Erfenis volgens wettelijke verdeling ongedaan maken

Als iemand overlijdt, wordt er in de meeste gevallen een erfenis nagelaten. In Nederland geldt een wettelijke regeling voor de verdeling van de erfenis, genaamd de wettelijke verdeling. Dit houdt in dat de erfenis automatisch naar de echtgenoot of geregistreerd partner gaat en de kinderen hun erfdeel pas krijgen bij overlijden van de langstlevende ouder. Het kan echter voorkomen dat nabestaanden de wettelijke verdeling ongedaan willen maken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dit proces in zijn werk gaat en onder welke omstandigheden het mogelijk is om de wettelijke verdeling ongedaan te maken.
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

wettelijke verdeling ongedaan maken

Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat de wettelijke verdeling niet zomaar ongedaan gemaakt kan worden. Hier zijn specifieke redenen voor nodig. Een mogelijke reden kan zijn dat er sprake is van een ongelijke verdeling van de erfenis tussen de kinderen. Als er bijvoorbeeld één kind is dat het ouderlijk huis erft en de andere kinderen alleen geld ontvangen, kan dit als onrechtvaardig worden gezien. In zo’n situatie kunnen de kinderen ervoor kiezen om de wettelijke verdeling ongedaan te maken. Een andere reden kan zijn dat de langstlevende ouder zich niet goed gedraagt ten opzichte van de kinderen, bijvoorbeeld door geld weg te sluizen of door de kinderen te onterven.

Erfenis terugdraaien via de rechtbank

Als er een geldige reden is om de wettelijke verdeling ongedaan te maken, dan moeten de betrokkenen een verzoek indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen gebeuren als alle erfgenamen het hierover eens zijn. Als er verdeeldheid is, kan een rechter beslissen wat er gebeurt. Het is daarom van belang om eerst met alle betrokkenen te overleggen voordat er een verzoek wordt ingediend. Het verzoek tot het ongedaan maken van de wettelijke verdeling moet goed onderbouwd zijn. Het is aan de betrokkenen om aan te tonen dat er sprake is van een geldige reden en waarom de wettelijke verdeling in dit geval niet rechtvaardig is. De rechter zal vervolgens beoordelen of het verzoek terecht is en of er reden is om de wettelijke verdeling ongedaan te maken.

Wettelijke verdeling fiscaal niet altijd aantrekkelijk

Het verdelen van een erfenis volgens de wettelijke verdeling kan fiscale nadelen met zich meebrengen. Dit komt doordat de langstlevende ouder door de wettelijke verdeling een groot deel van de erfenis krijgt en daardoor ook veel vermogen. Dit kan leiden tot een hogere belastingaanslag in box 3, waardoor er meer vermogensbelasting betaald moet worden. Bovendien kan het zo zijn dat er na het overlijden van de langstlevende ouder alsnog erfbelasting betaald moet worden door de kinderen over het vermogen dat zij erven. Dit kan voorkomen worden door in een testament af te wijken van de wettelijke verdeling.

Herverdelen van erfenis is een zwaar proces

Het is dus niet eenvoudig om de wettelijke verdeling ongedaan te maken en dit proces kan ook emotioneel zwaar zijn voor alle betrokkenen. Het is daarom belangrijk om goed na te denken voordat er een verzoek wordt ingediend.  Wellicht valt te overwegen of er misschien andere oplossingen zijn om de erfgenamen tegemoet te komen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in een testament af te wijken van de wettelijke verdeling en de erfenis anders te verdelen. Als de overledene dit niet heeft gedaan, kan het wellicht mogelijk zijn om met de langstlevende ouder in overleg te treden en te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden over de verdeling van de erfenis.

Extra kosten bij ongedaan maken van wettelijke verdeling

Een ander punt om rekening mee te houden is dat het ongedaan maken van de wettelijke verdeling kan leiden tot hoge kosten. Er zal namelijk een verzoek ingediend moeten worden bij de rechtbank en dit brengt kosten met zich mee, zoals griffierechten en advocaatkosten. Het is daarom verstandig om vooraf een inschatting te maken van de kosten en te kijken of deze opwegen tegen de eventuele voordelen van het ongedaan maken van de wettelijke verdeling

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen